SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Produkty – informacje ogólne
 4. Płatność
 5. Dostawa i odbiór
 6. Warunki realizacji zamówienia
 7. Odstąpienia od umowy
 8. Anulowanie zamówienia
 9. Reklamacje
 10. Postanowienia końcowe

1. DEFINICJE

 • KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 • PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklep.grupasicol.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów).
 • STRONA - Sprzedawca lub Klient.
 • SPRZEDAWCA – GRUPA SICOL SP. Z O.O. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 124, wpisana do KRS: 0000783396, NIP: 6282276867, REGON: 383182665, prowadzący stronę internetową www.grupasicol.pl oraz sklep internetowy www.sklep.grupasicol.pl
 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • UŻYTKOWNIK – Klient lub inna osoba mogąca się zapoznać z treściami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklep.grupasicol.pl/ prowadzony jest przez firmę GRUPA SICOL SP. Z O.O. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 124, wpisana do KRS: 0000783396, NIP: 6282276867, REGON: 383182665, prowadzący stronę internetową www.grupasicol.pl oraz sklep internetowy www.sklep.grupasicol.pl
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Dzięki Stronie internetowej Użytkownik ma możliwość:
  • zapoznania się z Produktami
  • rejestracji indywidualnego konta klienta
  • zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem Internetowym:
  • telefonicznie pod nr: +48 32 623 20 23 (koszt połączenia wg stawek operatora)
  • przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@grupasicol.pl
  • przesyłając wiadomości pocztą tradycyjną na adres: GRUPA SICOL Sp. z o.o., ul. Borowcowa 124, 32-500 Chrzanów
 5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej http://sklep.grupasicol.pl/ zalecane jest by Klient korzystał z:
  • systemu operacyjnego Microsoft Windows
  • przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
  • rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pixeli
  • dodatków opcjonalnych: aplikacja adobe flash oraz adobe reader
  • aktywnego konta poczty elektronicznej

3. PRODUKTY – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.
 4. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  • Zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
  • Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia oraz sposobu płatności
  • Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

4. PŁATNOŚĆ

 1. Zapłata ceny może nastąpić:
  • przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego:
   GRUPA SICOL SP. Z O.O, ul. Borowcowa 124 , 32-500 Chrzanów.
   Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. : 62 1090 2008 0000 0001 4254 4358
  • przy odbiorze: należność pobiera kurier
  • osobiście w siedzibie firmy
 2. Informacje o sposobach płatności, są widoczne w trakcie składania Zamówienia
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – zgodnie z wyborem Klienta, którego dokonuje w trakcie składania Zamówienia. Odpowiednio paragon lub faktura zostaną wysłane Klientowi wraz z zamówionym Towarem (pod listem przewozowym).

5. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL lub PALLEX
 2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru.
  Koszty dostawy uzależnione są od wielkości przesyłki – podane są w trakcie składania zamówienia
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności „za pobraniem" – do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 4. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Klient ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione ze sprzedającym. UWAGA: Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki, otwarcie jej przy przewoźniku/kurierze, a w razie jakichkolwiek niezgodności (uszkodzeń itp.) prosimy o wpisanie takiej adnotacji do listu przewozowego, który ma przy sobie kurier podczas dostawy oraz prosimy o kontakt z nami. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest w zasadzie jednoznaczne z brakiem możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu uszkodzonego towaru w transporcie.

6. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Za pośrednictwem Strony internetowej Klient dokonuje wyboru:
  • Produktu/Produktów oraz ich ilości
  • formy dostawy i płatności.
 3. Aby złożyć zamówienie należy:
  • wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego
  • dokonać wyboru Produktu/Produktów klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA"
  • podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, numer telefonu, aktywny adres e-mail oraz adres dostawy)
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT
  • wybrać sposób dostawy i płatności
 4. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, na stronie internetowej Sklepu Internetowego pojawia się podsumowanie Zamówienia z wyszczególnieniem:
  • Zamówionego Produktu/Produktów wraz z podaniem cen Produktu/Produktów oraz kosztu dostawy
  • Łącznej kwoty do zapłaty, na którą składa się cena zamówionego Produktu/Produktów oraz koszt dostawy
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Produktu/Produktów.
 7. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie jego otrzymania. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 7.3 regulaminu.
 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów zamówionych przez Konsumenta jak i ich części.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e- mail: sklep@grupasicol.pl
 8. Odstąpienie od umowy może nastąpić również poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na adres:
  GRUPA SICOL Sp. z o.o, ul. Borowcowa 124, 32-500 Chrzanów.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić za pośrednictwem wiadomości e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Konsument dokonał wyboru sposobu zapłaty "przy odbiorze", powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. Zwrot towaru możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania towaru.

10. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo anulować złożone przez siebie Zamówienie.
 2. Anulowania Zamówienia Klient może dokonać od momentu złożenia Zamówienia do momentu jego realizacji.
 3. Do anulowania Zamówienia mają zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktu/Produktów bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. m.in. jeśli rzecz:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 4. W razie wystąpienia niezgodności towaru z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać na adres:
  GRUPA SICOL Sp. z o.o, 32-500 Chrzanów, ul. Borowcowa 124:
  • reklamowany towar
  • pismo określające rodzaj niezgodności
  • oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna, lub zgłoszenie zawierające roszczenie o usunięcie wady lub roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
 5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grupasicol.pl
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres lub udzielając jej w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych przyjmuje się, że zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach kalendarzowych od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą mogą być rozstrzygane drogą polubowną, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajduje się tutaj: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2019r.

Formularz odstąpienia od umowy